Open

Insights-X

Η 7η διοργάνωση της Insights-X ακυρώνεται: Νέες ημερομηνίες 6.-8. Οκτωβρίου 2022

  • Τα μέτρα κατά του COVID-19 υπονομεύουν την ποιοτική εμπειρία
  • Η δέσμευση των εκθετών και των μεγάλων brands στέλνει θετικό μήνυμα

Μετά από πολλή συζήτηση, η διοίκηση της Insights-X έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την έκθεση χαρτικών λόγω της πανδημίας του COVID-19. Παρά τις αρχικά θετικές προοπτικές, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της κρατικής κυβέρνησης της Βαυαρίας για εμπορικές εκθέσεις και οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους άφησαν την διοργανώτρια αρχή  Spielwarenmesse eG χωρίς εναλλακτική λύση. Ενώ οι εκθέτες λυπούνται πολύ για την ακύρωση, εκτιμούν επίσης το σκεπτικό πίσω από την κίνηση. Ο πρώιμος χρόνος αυτής της απόφασης δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά αρκετό περιθώριο για να προγραμματίσουν τις μελλοντικές κινήσεις με ασφάλεια.

Εξωτερικοί παράγοντες

Το κίνητρο για την ακύρωση της Insights-X πηγάζει κυρίως από τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης για τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων στη Βαυαρία, οι οποίες τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Οι κανονισμοί που περιγράφονται στο έγγραφο-πλαίσιο θα καθιστούσαν αδύνατη την προσφορά εμπειρίας εκθέσεων που βοηθά τις επιχειρήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση και δημιουργία επιχειρηματικών επαφών. Υπάρχει επίσης έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την κατάσταση τον Οκτώβριο. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν για πολλές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται λιανοπωλητές, αγοραστές και εκθέτες. Αυτό έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνολική επιτυχία της έκθεσης.

Καλές προοπτικές

Ο λόγος πίσω από αυτήν την απόφαση εκτιμάται από τους σημαντικότερους παράγοντες της περιοχής. Οι γνωστοί εκθέτες που συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την εμπορική έκθεση το 2021 υπό σχεδόν κανονικές συνθήκες θα παραμείνουν πιστοί στην Insights-X στο μέλλον και έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους ση διοργάνωση του 2022. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι: ExaClair / Falken, Faber-Castell, Hama, Iden, Stabilo και Undercover. Αυτές και άλλες εταιρείες υπογραμμίζουν τη σημασία της Insights-X ως σημείου επαφής της κλάδου. Αυτό δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κάνουν σχέδια, ενώ χτίζουν εμπιστοσύνη στην επιτυχία της έβδομης έκδοσης της Insights-X, η οποία πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες της στο Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2022. Μια πρόσφατη έρευνα, που διενήργησε η Spielwarenmesse eG μεταξύ διεθνών επισκεπτών στο τμήμα χαρτικών, επιβεβαίωσε την κατάσταση της εκδήλωσης ως δημοφιλούς γεγονότος που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια ψηφιακή έκδοση της Insights-X το φθινόπωρο του 2021. Αντ 'αυτού, οι συμμετέχοντες στη βιομηχανία μπορούν να προσβλέπουν στην παρουσίαση του δεύτερου ειδικού βραβείου εργονομίας. Οι νικητές του βραβείου για εργονομικά σχεδιασμένα προϊόντα, το οποίο παρουσιάζει η Insights-X σε συνεργασία με το IGR (German institute of health and ergonomics), θα παρουσιαστεί σε ξεχωριστή εκδήλωση τον Οκτώβριο.

Extbase Variable Dump GeorgRinger\News\Domain\Model\NewsDefault prototype persistent entity (uid=356, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:48:33+00:00, 1624535313) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:51:31+00:00, 1624535491) sysLanguageUid => protected 18 (integer) l10nParent => protected 356 (integer) starttime => protected NULL endtime => protected NULL feGroup => protected "" (0 chars) hidden => protected FALSE deleted => protected NULL cruserId => protected 11 (integer) title => protected "Η 7η διοργάνωση της Insights-X ακυρώνεται: Νέε ημερομηνίες 6.-8. Οκτωβρίου 2022" (130 chars) alternativeTitle => protected "" (0 chars) teaser => protected "" (0 chars) bodytext => protected "

Μετά από πολλή συζήτηση, η διοίκηση της I nsights-X έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσε την έκθεση χαρτικών λόγω της πανδημίας τ ου COVID-19. Παρά τις αρχικά θετικές προοπτικ ς, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της κρα τικής κυβέρνησης της Βαυαρίας για εμπορι ές εκθέσεις και οι αναμενόμενες επιπτώσε ις τους άφησαν την διοργανώτρια αρχή  Sp ielwarenmesse eG χωρίς εναλλακτική λύση. Ενώ οι ε θέτες λυπούνται πολύ για την ακύρωση, εκτ ιμούν επίσης το σκεπτικό πίσω από την κίν ση. Ο πρώιμος χρόνος αυτής της απόφασης δ νει σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγο ά αρκετό περιθώριο για να προγραμματίσου ν τις μελλοντικές κινήσεις με ασφάλεια.

" (1140 chars) datetime => protected DateTime prototype object (2021-06-24T09:09:00+00:00, 1624525740) archive => protected NULL author => protected "" (0 chars) authorEmail => protected "" (0 chars) categories => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) related => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedFrom => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) falRelatedFiles => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedLinks => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) type => protected "0" (1 chars) keywords => protected "" (0 chars) description => protected "" (0 chars) falMedia => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (1 items) 000000002100038500000000038c21f3 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference prototype modified entity (uid=2374, pid=85) uidLocal => protected 83 (integer) title => protected NULL description => protected NULL alternative => protected NULL link => protected "" (0 chars) showinpreview => protected 1 (integer) configurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManager singleton object objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered concreteConfigurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManager singleton object flexFormService => protected TYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormService singleton object configuration => protected array(4 items) userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) contentObject => protected TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer prototype object filtered objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered typoScriptService => protected TYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptService prototype object extensionName => protected "News" (4 chars) pluginName => protected "Pi1" (3 chars) configurationCache => protected array(2 items) news_pi1 => array(10 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(46 items) max depth userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) controllerConfiguration => array(1 item) max depth news_news_pi1 => array(6 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(24 items) max depth controllerConfiguration => array(empty) max depth environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object originalResource => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\FileReference prototype object propertiesOfFileReference => protected array(46 items) uid => 2383 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1624535411 (integer) crdate => 1624535313 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 18 (integer) l10n_parent => 2374 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 83 (integer) uid_foreign => 358 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) name => protected NULL originalFile => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\File prototype object metaDataLoaded => protected TRUE metaDataProperties => protected array(26 items) uid => 83 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1561026234 (integer) crdate => 1560251544 (integer) cruser_id => 4 (integer) sys_language_uid => 0 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_state => NULL t3_origuid => 0 (integer) l10n_diffsource => "" (0 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) file => 83 (integer) title => NULL width => 400 (integer) height => 311 (integer) description => NULL alternative => NULL categories => 0 (integer) indexingInProgress => protected FALSE updatedProperties => protected array(empty) properties => protected array(15 items) uid => 83 (integer) pid => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_ISX_DE.jpg" (52 chars) identifier_hash => "b919cd2a53866ecc5f9355de524439c16f5ca37f" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_ISX_DE.jpg" (22 chars) sha1 => "d7de3c5f1db8a36f840311f1bd66832c77dd0a3c" (40 chars) size => 42051 (integer) creation_date => 1561026234 (integer) modification_date => 1560251544 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object absoluteBasePath => protected "/var/www/html/spielwarenmesse-eg.de/public/fileadmin/" (53 chars) supportedHashAlgorithms => protected array(2 items) max depth baseUri => protected "/fileadmin/" (10 chars) mappingFolderNameToRole => protected array(3 items) max depth charsetConversion => protected NULL capabilities => protected 15 (integer) storageUid => protected 1 (integer) configuration => protected array(3 items) max depth storageRecord => protected array(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1558946003 (integer) crdate => 1558946003 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) description => "This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created automatically by TYPO3." (99 chars) name => "/fileadmin/ (auto-created)" (25 chars) driver => "Local" (5 chars) configuration => "< data> fileadmin/relative1" (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL configuration => protected array(3 items) basePath => "/fileadmin/" (10 chars) pathType => "relative" (8 chars) caseSensitive => "1" (1 chars) fileProcessingService => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingService prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object max depth signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object max depth evaluatePermissions => protected FALSE fileMounts => protected array(empty) userPermissions => protected array(empty) capabilities => protected 15 (integer) signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object isInitialized => protected TRUE objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered slots => protected array(9 items) max depth logger => protected TYPO3\CMS\Core\Log\Logger prototype object max depth processingFolder => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth identifier => protected "/_processed_/" (13 chars) name => protected "_processed_" (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protected array(empty) max depth processingFolders => protected array(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object max depth isOnline => protected TRUE isDefault => protected TRUE fileAndFolderNameFilters => protected array(1 item) 0 => array(2 items) max depth identifier => protected "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_ISX_DE.jpg" (52 chars) name => protected "Teaser_Logo_ISX_DE.jpg" (22 chars) deleted => protected FALSE mergedProperties => protected array(64 items) uid => 2383 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1624535411 (integer) crdate => 1624535313 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 18 (integer) l10n_parent => 2374 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 83 (integer) uid_foreign => 358 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_ISX_DE.jpg" (52 chars) identifier_hash => "b919cd2a53866ecc5f9355de524439c16f5ca37f" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_ISX_DE.jpg" (22 chars) sha1 => "d7de3c5f1db8a36f840311f1bd66832c77dd0a3c" (40 chars) size => 42051 (integer) creation_date => 1561026234 (integer) modification_date => 1560251544 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) t3_origuid => 0 (integer) file => 83 (integer) width => 400 (integer) height => 311 (integer) categories => 0 (integer) modified uid => protected 2374 (integer) _localizedUid => protected 2383 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 2374 (integer) modified pid => protected 85 (integer) falMediaPreviews => protected NULL falMediaNonPreviews => protected NULL internalurl => protected NULL externalurl => protected NULL istopnews => protected FALSE contentElements => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (3 items) 000000002100027300000000038c21f3 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2157, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:48:33+00:00, 1624535313) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:50:11+00:00, 1624535411) CType => protected "mask_introstage" (15 chars) header => protected "Η 7η διοργάνωση της Insights-X ακυρώνεται: Νέε ημερομηνίες 6.-8. Οκτωβρίου 2022" (130 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2157 (integer) _localizedUid => protected 2163 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 2157 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 00000000210001ee00000000038c21f3 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2158, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:48:33+00:00, 1624535313) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:50:11+00:00, 1624535411) CType => protected "mask_mediacopy" (14 chars) header => protected " (Kopie 39)" (11 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2158 (integer) _localizedUid => protected 2164 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 2158 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 00000000210001e300000000038c21f3 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2159, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:48:33+00:00, 1624535313) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-06-24T11:52:26+00:00, 1624535546) CType => protected "mask_sharingdownload" (20 chars) header => protected " (Kopie 40)" (11 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2159 (integer) _localizedUid => protected 2165 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 2159 (integer) modified pid => protected 85 (integer) tags => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) pathSegment => protected "i-7i-diorganosi-tis-insights-x-akyronetai-nees-imerominies-6-8-oktobrioy-202 2" (77 chars) editlock => protected 0 (integer) importId => protected "" (0 chars) importSource => protected "" (0 chars) sorting => protected 0 (integer) notes => protected "" (0 chars) uid => protected 356 (integer) _localizedUid => protected 358 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 356 (integer) modified pid => protected 85 (integer)
Back to overview page